A-    İDARİ BELGELER  (3194 Sayılı İmar Kanununa Göre)
1-    Yapı Ruhsatı talep dilekçesi  (EK-1)
2-    Tapu (Aslı Gibidir Onaylı)
3-    Yapı Sahibinin gerçek kişi olması halinde;
a-    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
b-    Adres Bilgileri
4-    Tüzel Kişilikte
a-    Yetki Belgesi
b-   İmza Sirküsü
c-    Ticaret Sicil Gazetesi Örneği
d-    Yetkilisinin nüfus cüzdan fotokobisi
e-    Yetkilisinin adres bilgileri
5-    Gerektiğinde noter onaylı Vekaletname
6-    Karayolu cepheli yapılarda Yol Geçiş İzni
7-    Tescilli Yapı Bölgesindeki yapılarda B.K.V.K.B.K.’nun kurul kararı
8-    Tarımsal Amaçlı Yapılarda
a-    Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın uygun görüşü
b-    Diğer İlgili kurum ve kuruluşların taşra teşkilatının uygun görüşü
c-    Başka bir amaçla kullanılamayacağı konusunda noter onaylı taahütname
9-     Mal sahibi ve Müteahhit adına Belediye Gelirler Müdürlüğünden alınacak  Borcu Yoktur yazısı.

B-    TEKNİK PERSONEL BELGELERİ  (3194 Sayılı İmar Kanununa Göre)
1-    Mimari proje müellifi taahhütnamesi  (EK-2)
2-    İnşaat Mühendisi proje müellifi taahhütnamesi  (EK-2)
3-    Makine Mühendisi proje müellifi taahhütnamesi  (EK-2)
4-    Elektrik Mühendisi proje müellifi taahhütnamesi  (EK-2)
5-    Jeoloji Mühendisi taahhütnamesi  (EK-2)
6-    Harita Mühendisi taahhütnamesi  (EK-2)
7-    Yapı denetimsiz ise; Fenni Mesul Taahhütnameleri  (EK-3)

C-    TEKNİK PERSONEL BELGELERİ  (3194 Sayılı İmar Kanununa Göre)
1-    İmar Durumu  (EK-4)
2-    Aplikasyon Krokisi
3-    Yol Kotu Tutanağı  (EK-5)
4-    Yol Durum Tutanağı (Fen işleri müd.)
5-    Su ve Kanal Kotu Tutanağı
6-    Sığınak Raporu (Ruhsat Öncesi)
7-    Enerji Kimlik Belgesi
8-    Mimari Proje (5 takım)
9-    Betonarme Projesi (5 Takım)
10-    Statik Hesaplar (2 Takım)
11-    Zemin Etüt Raporu (2 Takım)
12-    Harita Mühendisince hazırlanmış olan HUS dosyası
13-    Isı yalıtım hesabı (2 takım)
14-    Isı yalıtım proje ve detayları
15-    Sıhhi Tesisat Projesi (5 Takım)
a-    Gerektiğinde yangından korunma ve su deposu projeleri
16-    Asansör Tesisat Projesi (5 Takım)
17-    Isıtma ve Soğutma Tesisat Projesi (5 Takım)
18-    Tedaş Onaylı Elektrik Projesi

D-    DİĞER BELGELER  (Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği)
1-    Yapı denetim firması izin belgesi noter onaylı sureti
2-    Bakanlıkça onaylı yapıya ilişkin bilgi formu aslı
3-    Yapı Denetim Firması ile yapı sahibi arasında yapılan sözleşme
4-    Yapı denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütname
5-    Mal müdürlüğü yapı denetim hesabına yapı denetim hizmet bedelinin tamamını veya ilk taksidini yatırdığına dair makbuz
6-    Damga Vergisi
7-    Mal sahibi ile müteahhit arasında yapılan inşaat sözleşmesi  (EK-6)
8-    İnşaat yapımı için vekaletname / noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi  (EK-7)
9-    Yapının Müteahhidine ait;
a-    Yapı Müteahhitliğinin üstlendiğine dair taahhütname
b-    Ticaret Odası kaydı
c-    Vergi Mükellefi olması (Vergi Dairesinden Yazı)
d-    Bakanlıktan alınmış olan müteahhitlik yetki numarası
10-    Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği Md.9-2 gereğince
a-    Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi  (EK-8)
b-    İkametgah İlmuhaberi
c-    Şantiye Şefi Taahhütnamesi  (EK-9)
d-    Kimlik Bilgileri
11-    Mimari Proje Kontrol Formu
12-    Statik-Betonarme Proje Kontrol Formu
13-    Elektrik Proje Kontrol Formu
14-    Mekanik Proje Kontrol Formu
15-    Yangın Tesisatı Kontrol Formu

İmar Ruhsatı için Gerekli Belgeleri İndirmek İçin Tıklayınız. (Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7, Ek-8, Ek-9)